Увага,   зміни, що вносяться до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал!

Постановою  Кабінету  Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1274 затверджено зміни ,що вносяться до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал:

У пункті 8:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“подання заявки на проведення сертифікації та подання первинної документації про походження насіння та садивного матеріалу, що сертифікується, зазначених у пункті 10 цього Порядку;”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“проведення польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень;”;

3) абзаци сьомий і восьмий після слів “(випробування) насіння” доповнити словами “та садивного матеріалу”.

У пункті 9:

1) в абзаці першому слова “і садивного матеріалу” виключити;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Визначення сортових якостей садивного матеріалу здійснюється шляхом:

польового оцінювання на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його державної реєстрації;

перевірки на зараженість регульованими шкідливими організмами (крім насіння бур’янів), які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону, за наявності ознак або підозр щодо такого зараження;

лабораторного сортового контролю молекулярно-генетичними методами (у разі необхідності).”.

Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва (далі — заявник) подає до органу із сертифікації чи його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу за формою згідно з додатком 1:

для насіння — не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;

для садивного матеріалу — не пізніше ніж за 30 днів до початку активного росту рослин, включно до 31 травня поточного року;

для рослин, розмножених в умовах in vitro і адаптованих до умов in vivo, та інших рослин із закритою кореневою системою — не пізніше ніж за 40 днів до передбачуваного строку формування партії садивного матеріалу для його сертифікації.

Польове оцінювання маточних насаджень багаторічних рослин (плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених, винограду та хмелю), призначених для відбору розсадного матеріалу, полів розсадника та садивного матеріалу, призначеного для реалізації, проводиться щороку.

До заявки на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу додаються:

документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент на сорт рослин та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

первинна документація про походження насіння та садивного матеріалу (акт польового обстеження, протокол випробування насіння, у разі визначення сортових і посівних якостей розсадників розмноження, виданих на насіння або садивний матеріал, що використані для сівби; копії актів польового оцінювання полів розсадника розмноження та/або маточних сортових та підщепних насаджень багаторічних рослин, продукцію яких було використано для виробництва садивного матеріалу);

схема розміщення поля (полів) посіву або насадження із прив’язкою до місцевості;

інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин — для гібридів;

інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості щодо проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Для підтвердження походження насіння або садивного матеріалу, використаного для посіву або насадження, заявник зазначає в заявці номер та дату видачі органами з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу.

У разі використання для розмноження насіння або садивного матеріалу, що були імпортовані, заявник у заявці зазначає відомості про сертифікати міжнародного зразка, що видані органами із сертифікації інших країн і які були визнані в порядку, встановленому пунктами 31—33 цього Порядку, та подає копії сертифікатів ОЕСР.

Зазначені документи можуть бути подані особисто, надіслані поштою (зокрема шляхом відправлення електронних носіїв інформації, на яких збережено зазначені документи) або в електронній формі, засобами інформаційно-комунікаційних систем, визначених органом із сертифікації.”.

У пункті 12:

1) абзац перший після слів “оцінювання посівів” доповнити словами “та насаджень”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“відомості, що зазначені в поданій первинній документації про походження насіння та садивного матеріалу, передбаченій у пункті 10 цього Порядку, не відповідають вимогам щодо його сертифікації.”.

Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень і полів розсадника багаторічних рослин можуть залучатися селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

У разі виникнення спірних питань під час ідентифікації сорту за морфологічними ознаками, визначеними під час його державної реєстрації, та відмови аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) засвідчувати сортові якості садивного матеріалу суб’єкт розсадництва має право підтвердити сортову відповідність шляхом проведення лабораторних досліджень молекулярно-генетичним та/або біохімічним методом.”.

Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Під час визначення сортових якостей (польового оцінювання) садивного матеріалу багаторічних насаджень аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) відбирає зразки для проведення лабораторних досліджень  (ретестування) вірусних та вірусоподібних збудників для садивного матеріалу категорії вихідний та базовий методом полімеразної ланцюгової реакції, для садивного матеріалу категорії сертифікований методом полімеразної ланцюгової реакції або методом імуноферментного аналізу.

Відбір проб здійснюється відповідно до міжнародних і національних стандартів, інструкцій та рекомендацій, що дають можливість встановити фітосанітарний стан садивного матеріалу та його відповідність морфологічним ознакам, визначеним під час державної реєстрації сорту.

Проби відбирають у маточних насадженнях:

категорії вихідний — щороку із кожної маточно-живцевої, маточно-насіннєвої рослини;

категорії базовий — один раз на 5 років у повному обсязі або             20 відсотків загальної кількості зерняткових та горіхоплідних культур, малини, винограду та хмелю щороку;

щороку — кожне маточно-насіннєве дерево кісточкових культур;

один раз на 3 роки у повному обсязі або 33 відсотки загальної кількості маточно-сортових дерев та маточно-живцевих кущів підщеп кісточкових та кущових ягідних культур щороку;

1 відсоток рослин (1 середня проба) із кожної 1 000 насіннєвих підщеп або рослин, що розмножуються вегетативно, щороку.

Садивний матеріал категорії сертифікований не підлягає лабораторному тестуванню на наявність фітопатогенів, якщо він походить із матеріалу категорії базовий.

Підтвердження якості для категорії сертифікований потребує садивний матеріал:

під час повторної сертифікації  імпортованого садивного матеріалу категорії сертифікований ⸺ за умови його подальшого використання для розмноження;

під час розмноження в полях розсадника (шкілках садивного матеріалу), якщо садивний матеріал, що підлягає сертифікації, вирощений із використанням матеріалу чи компонентів щеплення категорії сертифікований — із партії садивного матеріалу, із кожних 10 000 рослин відбирають 0,1 відсотка рослин (1 середня проба);

для насіннєвих підщеп проводять тестування насіннєвого матеріалу перед висівом (200 насінин із 50 кг).

Проби садивного матеріалу, відібрані під час польового оцінювання, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) передає до акредитованої випробувальної лабораторії.

За результатами лабораторної діагностики оформляється протокол лабораторної діагностики (ретестування) насаджень та/або садивного матеріалу на віруси та інші патогени.

Результати польового оцінювання садивного матеріалу зазначаються в польовому журналі та відображаються в акті польового оцінювання багаторічних насаджень.

Садивний матеріал категорії сертифікований не підлягає лабораторному тестуванню на наявність фітопатогенів, якщо він походить із матеріалу категорії базовий, за умови відповідності кількості садивного матеріалу категорії базовий кількості садивного матеріалу категорії сертифікований.

У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу чи незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів/насаджень, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації або його підрозділ письмово повідомляє заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.”.

8. Абзац перший пункту 18 після слів “акта польового оцінювання” доповнити словами “насіннєвих посівів або маточних насаджень та полів розсадника багаторічних рослин”.

У пункті 19:

1) в абзаці першому:

друге речення викласти в такій редакції: “Із кожної сформованої партії насіння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) відбирається проба для проведення аналізу насіння та у випадках, передбачених пунктом 20 цього Порядку, проба для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (контрольна проба насіння) і оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138—2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Для здійснення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю суб’єкт укладає договір з уповноваженою Мінагрополітики установою чи організацією у строк, що не перевищує 30 днів з дня оформлення акта про відбір контрольної проби насіння.

З кожної сформованої партії садивного матеріалу аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) відбирає пробу для проведення дослідження та аналізу садивного матеріалу та оформляє акт відбору проб для оцінки товарної якості садивного матеріалу за біометричними показниками.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим.

У пункті 22:

1) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) двозначний символ — останні цифри року збирання врожаю насіння/викопування садивного матеріалу (00);”;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Партія садивного матеріалу формується за однорідністю свого сортового (сорто-підщепного) складу та категорії відповідно до етапу розмноження.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

Підпункт 1 пункту 23 викласти в такій редакції:

“1) подає до органів з оцінки відповідності:

заявку за формою згідно з додатком 2;

пробу насіння або садивного матеріалу, відібрану відповідно до пункту 19 цього Порядку;

копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу;

копії документів, які видані за результатами фітосанітарної експертизи (аналізів) садивного матеріалу і ґрунту, відібраного з місця вирощування садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, та які засвідчують відсутність зараження шкідливими організмами (крім бур’янів), які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону та ґрунтом (висновок фітосанітарної експертизи (аналізів), виданий відповідно до Закону України “Про карантин рослин”);

документ, що підтверджує відсутність вірусів та вірусоподібних патогенів (протокол лабораторної діагностики (досліджень) садивного матеріалу, проведеної у попередні роки).

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням;”.

Пункт 24 доповнити абзацами такого змісту:

“Визначення товарних якостей партій садивного матеріалу, що підлягає сертифікації, проводиться за умови відсутності шкідливих організмів, які можуть розповсюджуватися із садивним матеріалом відповідного ботанічного таксону, та на основі аналізу біометричних показників садивного матеріалу, відібраного із сформованої партії садивного матеріалу, призначеного для реалізації.

Оцінка показників товарної якості садивного матеріалу проводиться за біометричними показниками відповідно до вимог чинних стандартів для кожного виду багаторічних культур.”.

Пункт 25 доповнити абзацами такого змісту:

“Результати оцінки товарної якості садивного матеріалу за морфологічними ознаками та фітосанітарним станом зазначаються у протоколі випробувань садивного матеріалу. За сортовою відповідністю визначається категорія (етап розмноження) садивного матеріалу (вихідний, базовий, сертифікований) відповідно до схеми сертифікації конкретної культури.

Для садивного матеріалу категорії базовий та сертифікований за біометричними показниками визначається категорія товарної якості —
 1-й сорт, 2-й сорт.

Протокол випробувань садивного матеріалу складається аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) у трьох примірниках.

Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий — суб’єкту, третій примірник залишається в територіальному підрозділі органу із сертифікації, що проводив оцінку товарної якості.”.

Пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, набирає чинності з дати його видачі.

Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, становить:

на насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів — 12 місяців, а упаковане в герметичну тару — 24 місяці;

на насіння кукурудзи протруєної — один рік;

на насіння соняшнику протруєного — вісім місяців;

на насіння цукрових буряків — шість місяців;

на насіння картоплі, затарене в мішки, в ящичні піддони, та насипом, — тридцять днів;

на насіння озимих та ярих зернових культур, а також інших культур, крім перелічених вище, — чотири місяці.

Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, становить до 31 травня року, наступного за роком, в якому видано відповідний сертифікат, а для рослин із закритою кореневою системою — один рік.

Оригінали сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння, зберігаються в заявників, а сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, — у суб’єктів, що звернулися для їх оформлення.

Оригінали сертифікатів на сортові і товарні якості садивного матеріалу зберігаються в заявника.

Реалізація садивного матеріалу протягом одного вегетаційного періоду (продаж, перепродаж із дорощуванням без пересадки) супроводжується копією сертифіката, наданого суб’єкту насінництва та розсадництва.

Садивний матеріал, дорощений із пересадкою (зміною субстрату, умов вирощування), підлягає пересертифікації для підтвердження відповідності його товарних якостей.

Садивний матеріал, строк дії сертифіката на товарні якості якого закінчився, підлягає пересертифікації (у разі дорощування, перешкілки) у новому вегетаційному сезоні.

Імпортований садивний матеріал багаторічних культур усіх категорій якості, призначений для подальшого розмноження (створення маточних насаджень, розмноження в культурі in vitro), підлягає пересертифікації відповідно до вимог пунктів 31—33 цього Порядку.”.

Пункт 30 після слів “заходів державного нагляду (контролю)” доповнити словами і цифрами “, або за результатами проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та/або порушення вимог процедури сертифікації, зазначених у пунктах 8 і 19 цього Порядку”.

У пункті 31:

1) абзац перший після слів “документи про якість насіння” доповнити словами “та/або садивного матеріалу”;

2) абзац другий після слів “про якість насіння” і “яка імпортує насіння” доповнити словами “та/або садивний матеріал” у відповідному відмінку.

Додаток 1 до Порядку після слів “Документ про дотримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

_______________________________________________________________
 (реєстраційний номер та дата укладання)”

доповнити словами:

“Відомості про походження насіння та садивного матеріалу, що сертифікується:

номер та дата сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості

садивного матеріалу, видані органом з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва)”.

Також зазначену інформацію можна переглянути на сайті Кабінету Міністрів України за посиланням https://www.kmu.gov.ua

Сергій Антонюк, провідний фахівець відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області