Регламент Ананьївської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  рішення Ананьївської міської ради

                                                   від 02 грудня 2020 року №18-VІІІ

(в редакції рішення

Ананьївської міської ради

від 11 лютого 2022 року № 558-VІІІ)

РЕГЛАМЕНТ

Ананьївської міської ради

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правовий статус Ананьївської міської ради

1. Ананьївська міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Ананьївську міську територіальну громаду (далі – громада) та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами України, Регламентом Ананьївської міської ради та іншими рішеннями ради.

3. Загальний склад ради становить 26 депутатів.

Стаття 2. Правова основа і принципи діяльності ради

1. Рада діє на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Виборчого кодексу України, Статуту громади, Регламенту Ананьївської міської ради, Положення про постійні комісії ради, інших нормативно-правових актів України і ради.

2. Регламент Ананьївської міської ради (далі – регламент) встановлює загальний порядок організації роботи ради, формування депутатських фракцій, депутатських груп, постійних комісій, участі депутата у роботі ради та її органів, реалізації його повноважень, підготовки і проведення сесій ради, процедуру внесення та оформлення проєктів рішень ради, їх розгляду на сесії та інші процедурні питання, пов’язані з організацією роботи ради.

Зміни до цього регламенту вносяться у загальному порядку, передбаченому для внесення проєктів рішень. Рішення про внесення змін до цього регламенту приймається радою на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Діяльність ради здійснюється на принципах верховенства права і законності, гласності, колегіальності, підзвітності та відповідальності перед громадою.

Стаття 3. Використання державної та місцевої символіки

в діяльності ради

1. Використання місцевої символіки (герба, прапора, гімну, штандарта міського голови) в роботі ради визначається Положенням, яке затверджується радою.

2. У сесійній залі ради встановлюються атрибути державної символіки України та місцевої символіки.

3. Сесія ради відкривається та закривається Гімном України.

4. Мовою нормативно – правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу ради та її органів є державна мова.

5. Питання робочої мови діяльності ради та її органів, у тому числі мови засідань, робочих заходів регулюються законом.

РОЗДІЛ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ РАДИ

Стаття 4. Загальні положення щодо статусу депутата ради

1. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради, представником інтересів виборців свого виборчого округу.

2. Депутат ради наділений усією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради та її органів.

3. Депутат ради зобов’язаний виражати і захищати інтереси громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом та цим регламентом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

4. Депутат ради є відповідальним перед виборцями і підзвітним їм.

5. Депутат ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 5. Права депутата у раді та її органах

1. Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

Кожний депутат на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить, має один голос. Депутат ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні щодо кожного питання порядку денного сесії ради;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

 13) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях загальних зборів громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

16) інші права, передбачені законом та цим регламентом.

3. Порядок реалізації депутатом ради своїх прав визначається законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим регламентом.

4. Депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні ради може бути внесений у письмовій чи усній формі депутатський запит до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з питань, віднесених до відання ради.

За результатами розгляду депутатського запиту на сесії приймається рішення. Рішення про підтримку радою вимоги депутата вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради.

Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по депутатському запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

5. Апарат радипротягом 5 днів забезпечує направлення депутатського запиту на розгляд тому суб’єкту, якому він адресований, а також здійснює контроль за своєчасним наданням відповіді раді та депутату, депутатський запит якого підтримано радою. Депутат має право проінформувати раду на пленарному засіданні про результати розгляду його депутатського запиту.

6. Депутат має право отримати інформацію або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми шляхом депутатського запитання. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

7. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за його дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду.

8. Інформація про участь депутатів у роботі ради та її органів є відкритою та доступною, доводиться до відома громади, у тому числі через засоби масової інформації.

Стаття 6. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

1. Депутату ради після визнання їх повноважень надається:

а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією;

б) посвідчення депутата ради;

в) нагрудний знак «Депутат міської ради».

Стаття 7. Обов’язки депутата ради

1. Депутат ради зобов’язаний:

1) додержуватися регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) вивчати громадську думку, потреби громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

3) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати доручення ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

6) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її виконавчих органів, доручень виборців;

7) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу ради та її виконавчих органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших міських програм, бюджету громади, рішень ради і доручень виборців;

8) періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями;

9) дотримуватися правил депутатської етики, передбачених законом та цим регламентом;

10) щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також дотримуватись інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом;

11) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим регламентом.

2. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат ради за її дорученням або дорученням постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

3. Депутат ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат ради повідомляє про це, відповідно, міського голову, секретаря ради або голову постійної комісії ради.

4. Депутат надає до апарату ради інформацію про місце і графік проведення особистого прийому виборців для розміщення на сайті міської ради.

Крім того, депутат подає до апарату ради інформацію про себе шляхом заповнення відповідної анкети.

На офіційному сайті ради розміщуються такі відомості про депутата:

– фото депутата;

– ПІБ українською мовою;

– автобіографія депутата;

– політична партія, від якої депутат обраний до ради;

– адреса приймальні депутата, контактні дані приймальні, графік прийому;

– про входження до складу постійної комісії ради;

– звіти про депутатську діяльність.

5. У разі наявності конфлікту інтересів, депутат бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою чи постійною комісією радою, до складу якої він входить, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради чи постійної комісії ради, на якому розглядається відповідне питання.

Крім того, депутат, у разі наявності у нього конфлікту інтересів, допочатку розгляду питання на засіданні ради або її органу, на якому планується розгляд відповідного питання, повідомляє про це апарат ради в письмовій формі.

Здійснення контролю за дотриманням вищезазначених вимог цієї частини статті 7 регламенту, надання депутатам консультацій і роз’яснень з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів покладається на постійну комісію ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та цього регламенту.

6. Депутат ради, який не виправдав довіри виборців, може бути відкликаний ними у встановленому законом порядку.

Стаття 8. Депутатська етика

1. Депутат місцевої ради як представник інтересів громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

7) з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших осіб;

8) запобігати виникненню конфліктів у стосунках з виборцями, іншими депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування;

9) не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам громади, здатні скомпрометувати його самого, виборців, яких він представляє, міську раду та місцеве самоврядування;

10) демонструвати максимальну відкритість стосовно підстав і намірів, на основі яких здійснює голосування при прийнятті рішень, обгрунтовувати свою позицію з відповідних питань, доносити її до відома громадськості через засоби масової інформації та інші механізми, не заборонені законом;

11) постійно працювати над поліпшенням стану відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням депутата місцевої ради, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

12) не допускати передоручення голосування за себе іншому депутату або іншій особі, а також голосування за іншого депутата;

13) при спілкуванні з представниками засобів масової інформації, особливо, з важливих для громади питань, доносити до громадськості об’єктивну та правдиву інформацію щодо своєї депутатської діяльності та діяльності ради, прийнятих нею рішень.

2. У разі порушення депутатом ради встановлених законом та цим регламентом правил депутатської етики, на засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та цього регламенту розглядається питання про застосування заходів впливу щодо такого депутата. Депутат, щодо якого розглядається відповідне питання, повинен прийняти участь у відповідному засіданні та надати пояснення. Відсутність депутата на засіданні комісії без поважних причин не є перешкодою для вирішення питання застосування до нього заходів впливу за порушення правил депутатської етики.

3. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту ради у разі встановлення порушень правил депутатської етики, приймає висновки та рекомендації з приводу застосування до відповідного депутата заходів впливу та, у разі необхідності, вносить на розгляд сесії відповідний проєкт рішення.

Можуть бути застосовані такі заходи впливу:

– усне зауваження головуючого на засіданні ради;

– оприлюднення через засоби масової інформації за рішенням ради інформації про допущені депутатом порушення правил депутатської етики;

– вимога за рішенням ради публічного вибачення депутата на засіданні ради за допущене порушення правил депутатської етики;

– рекомендація постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту ради про вжиття відповідним депутатом належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень правил депутатської етики.

У разі виявлення за результатами розгляду питання щодо порушення депутатом правил депутатської етики ознак злочину, постійна комісія ради повідомляє про це відповідний правоохоронний орган.

РОЗДІЛ III

 ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІІ ТА

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПІ В МІСЬКІЙ РАДІ

Стаття 9. Формування депутатських фракцій

1. Депутати ради, які за результатами виборів до ради отримали депутатські мандати від відповідних організацій партій, формують у раді за партійною належністю фракції.

2. Депутати, обрані від місцевої організації партії, мають право сформувати в раді лише одну депутатську фракцію.

3. Секретар ради не входить до складу жодної депутатської фракції.

4. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.

5. Структура керівного складу фракції, порядок роботи депутатської фракції, питання участі депутата у роботі депутатської фракції, умови його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською  фракцією.

6. Жодна депутатська фракція не має права виступати від імені ради та від імені громади.

7. Депутатські фракції несуть відповідальність за участь своїх членів в роботі пленарного засідання, постійних комісій та інших органів ради.

Стаття 10. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій

1. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрована у раді. Умовою реєстрації депутатської фракції є надходження до апарату ради письмового повідомлення про сформування депутатської фракції, підписаного персонально депутатами.

У письмовому повідомленні зазначається назва депутатської фракції, її персональний склад, партійна належність кожного депутата – члена фракції, а також прізвища, імена та по-батькові керівного складу фракції.

Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії.

2. Головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію депутатської фракції, її кількісний та персональний склад, а також уповноважених осіб фракції (керівництво).

Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник  повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений  представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

У такому ж порядку депутати повідомляються про зміни у назві депутатської фракції, зміни керівного складу та про припинення її діяльності.

Стаття 11. Права депутатських фракцій

Депутатські фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;

4) вносити на розгляд ради проекти рішень ради від імені депутатів-членів фракцій;

5) об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

6) здійснювати інші права, що передбачені законами України та цим регламентом.

Стаття 12. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися у депутатські групи за принципом єдності території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

2. Депутатська група не може створюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.

4. Депутатська група ради складається не менш як із трьох депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

5. Депутатські групи мають права, що передбачені законом та цим регламентом.

Стаття 13. Порядок реєстрації та припинення депутатських груп

1. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрована у раді. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення на ім’я міського голови про сформування депутатської групи, із зазначенням її назви, мети її діяльності, кількісного та персонального складу депутатів, що входять до депутатської групи, їх партійної належності, керівника депутатської групи.

2. Депутатська група вважається зареєстрованою з моменту оголошення про її утворення на черговій сесії ради головуючим на пленарному засіданні ради.

У такому ж порядку депутати повідомляють про зміни у складі депутатської групи, її назві, зміни керівного складу і про припинення її діяльності.

3. Діяльність депутатської групи припиняється у випадках, передбачених законом.

Якщо кількісний склад депутатів, що входять до депутатської групи, стає менше чисельності, що передбачена законом та цим регламентом, депутатській групі надається термін до чергового пленарного засідання сесії для прийняття до свого складу депутатів. У разі, якщо до пленарного засідання сесії депутатська група не набере мінімальний склад депутатів, діяльність депутатської групи припиняється, про що головуючий оголошує на пленарному засіданні ради.

РОЗДІЛ IV

МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ

Стаття 14. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою ради і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Міський голова представляє громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, організовує в межах, визначених законом, цим регламентом та іншими рішеннями міської ради, роботу ради та її виконавчого комітету, здійснює керівництво апаратом ради та виконавчого комітету, скликає сесії ради, головує на пленарних засіданнях ради, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання та здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами та рішеннями ради, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

3. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним – перед радою. 

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 15. Секретар ради

1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови шляхом таємного голосування. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених законом.

2. Секретар ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій та вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3. У випадках, передбачених законом, секретар ради здійснює повноваження міського голови, скликає сесії ради, веде засідання ради та підписує її рішення.

4. За дорученням ради секретар ради організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

5. Секретар ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради не входить до складу жодної депутатської фракції та депутатської групи, а також до складу постійної комісії ради.

Стаття 16. Постійні комісії ради

1. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються радою. Порядок організації та діяльності постійних комісій ради визначаються чинним законодавством України, цим регламентом і Положенням про постійні комісії, які затверджуються радою не пізніш ніж на другій сесії ради.

2. Постійні комісії формуються на основі партійного представництва та з урахуванням фахової підготовки відповідних депутатів.

3. Депутат подає заяву про входження до складу постійної комісії на підставі рішення фракції. У разі відсутності рішення фракції, до якої входить депутат, секретар ради приймає заяву від депутата, але інформує про це голову фракції.

У випадку, коли депутат ради не входить до складу жодної фракції, він подає лише власну заяву.

Персональний склад постійних комісій з визначенням їх голів затверджується рішенням ради.

4. Організація роботи постійної комісії ради покладається на її голову. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина від загального складу комісії.

5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Стаття 17. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Тимчасова контрольна комісія надає на розгляд ради письмовий звіт і пропозиції.

4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються за рішенням ради, а також у разі припинення повноважень ради.

Стаття 18. Виконавчий комітет ради

1. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який створюється радою на строк її повноважень.

Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом громади, цим регламентом, Положенням про виконавчий комітет, затвердженим рішенням ради, іншими рішеннями ради та розпорядженнями міського голови.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради, який входить до складу виконавчого комітету за посадою.

3. Очолює виконавчий комітет ради міський голова.

4. Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання.

5. Депутати ради можуть брати участь в роботі виконавчого комітету.

Стаття 19. Виконавчі органи ради

1. Рада в межах затвердженої структури та чисельності може створювати відділи, управління, сектори, інші виконавчі органи.

2. Відділи, управління, сектори, інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані її виконавчому комітету та міському голові.

3. Положення про відділи, управління, сектори, інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

4. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду міським головою в порядку, передбаченому законом.

5. Керівники виконавчих органів ради зобов’язані особисто бути присутніми на засіданнях постійних і тимчасових контрольних комісій ради у разі їх запрошення головою відповідної комісії. Направлення на засідання комісії інших посадових осіб від виконавчих органів ради допускається тільки за погодженням з головою постійної комісії.

6. Рада своїм рішенням може порушувати перед міським головою питання звільнення з посади керівника виконавчого органу ради чи іншої посадової особи місцевого самоврядування з підстав та у порядку, передбаченому законом.

Стаття 20. Апарат ради

1. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності ради, міського голови, секретаря ради, постійних і тимчасових комісій ради та депутатів здійснюється апаратом ради.

2. Координацію роботи апарату ради здійснює секретар ради.

3. Апарат ради забезпечує ведення протоколу пленарного засідання ради.

4. Апарат ради має офіційну адресу електронної пошти: ananivmr@odessa.gov.ua.

Стаття 21. Офіційний сайт ради

1. Офіційний сайт ради «https://ananiv-mr.odessa.gov.ua/» (українська та англійська версії) створений з метою найбільш повного і оперативного інформування громади, а також всіх інших осіб про діяльність ради та її виконавчих органів.

2. Координацію роботи щодо забезпечення функціонування, розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту здійснює сектор інформаційної політики апарату ради.

РОЗДІЛ V

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 22. Планування роботи ради

1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого радою.

2. Річний план відображає зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є основою для поточного планування роботи постійних комісій, виконавчого комітету, інших органів ради, депутатів і складається на основі аналізу виконання попереднього плану.

3. Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом міського голови з урахуванням пропозицій секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, окремих депутатів, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради.

4. Проєкти планів на майбутній рік розглядаються і приймаються не пізніше ніж на останній сесії поточного року.

5. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на секретаря ради.

Стаття 23. Загальний порядок роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій.

2. Сесія скликається в міру необхідності міським головою. У випадках, передбачених законом, сесія скликається секретарем ради.

Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

3. Пленарне засідання ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а у випадках, визначених законом, не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності.

4. Інформаційне повідомлення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і громади не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд.

5. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Кожна сесія ради нумерується в порядку черговості.

6. Сесія проводиться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на ній, крім випадків, передбачених законодавством.

Право кожного бути присутнім на сесії ради реалізується шляхом надання можливості бути присутнім на засіданнях ради з урахуванням дотримання санітарних, протиепідемічних, протипожежних правил, технічної та фізичної можливості одночасного перебування певної кількості осіб у приміщенні проведення засідання, а також шляхом забезпечення доступу до прямої відео трансляції пленарного засідання ради на її офіційному веб-сайті та/або інших ресурсах.

7. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися на місцях розміщення депутатів, за винятком тих осіб, які супроводжують депутатів – інвалідів, технічних працівників, призначених секретарем ради. Не допускається присутність в сесійній залі особистої охорони депутатів і охорони запрошених осіб. Категорично забороняється перебування в сесійній залі будь-яких видів зброї, за винятком штатного озброєння співробітників правоохоронних органів.

8. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, депутатські фракції, депутатські групи і депутати в строк не пізніш як за три дні до початку роботи сесії в письмовій формі подають секретарю ради пропозиції щодо переліку осіб, яких вони вважають за доцільне запросити для участі у пленарному засіданні ради.

9. Головуючий на сесії або засіданні комісії повідомляє депутатам про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

10. Посадові особи виконавчих органів ради, запрошені на засідання ради, постійних комісій, зобов’язані персонально прибути на це засідання у встановлений радою, постійною комісією час. Зазначені особи сповіщаються про дату, час і місце засідання не пізніш як за три дні до його початку, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до засідання.

У разі систематичного порушення посадовими особами вимог цього пункту регламенту без поважних причин постійні комісії, депутатські фракції, депутати можуть ініціювати розгляд питання про застосування до таких посадових осіб місцевого самоврядування заходів дисциплінарного стягнення.

11. Запрошені особи, присутні на засіданнях ради та її виконавчих органів, утримуються від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у порядку, встановленому цим регламентом. Особам, присутнім на засіданнях ради та її виконавчих органів, забороняється поширювати в залі проведення засідання будь-які матеріали, листівки, перешкоджати веденню засідання та порушувати порядок роботи ради. У разі недотримання встановленого порядку роботи сесії відповідні особи за розпорядженням головуючого на засіданні або за рішенням більшості присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Стаття 24. Порядок оформлення проєктів рішень та формування порядку денного сесії

1. Рада правомочна розглядати питання, віднесені Конституцією України та законами України до її відання.

2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради (проєктів рішень) можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, а також загальними зборами громадян в порядку місцевої ініціативи, передбаченому Статутом громади. Пропозиції від постійних комісій та депутатів подаються на ім’я секретаря ради.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. На підставі пропозицій, що надійшли з проєктами рішень не пізніш як за 10 днів до сесії, апаратом ради формується проєкт попереднього порядку денного сесії та здійснюється розсилка відповідних проєктів рішень депутатам.

4. Підготовка проєкту рішення забезпечується безпосередньо суб’єктом його внесення до порядку денного сесії ради.

Проєкт рішення, який вноситься виконавчим комітетом, включається до порядку денного сесії при наявності рішення виконавчого комітету з даного питання.

Проєкт рішення сесії, який вноситься постійною комісією ради, включається до порядку денного сесії при наявності відповідних висновків та рекомендацій постійної комісії.

5. У проєкті рішення зазначається назва, яка коротко відображає його суть і зміст, а також інформація про суб’єкта внесення такого проєкту.

Проєкт рішення повинен складатися з двох частин:

 – мотивувальної, в якій містяться посилання на норми законодавства, що регулюють відносини, про які зазначено у відповідному рішенні, інші акти або документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

 – вирішальної, якій чітко формулюється зміст рішення, виконавці і терміни виконання відповідних заходів, доручень тощо, особливості набрання чинності відповідним рішенням (у разі наявності), а також вказується посадова особа, орган ради, постійна комісія ради на який покладається контроль за повним виконанням рішення.

6. Додатки, посилання на які містяться в тексті проєкту рішення як на його невід’ємну частину додаються до тексту проекту рішення.

До проєкту рішення додаються матеріали, що стали підставою для підготовки проєкту рішення, пояснювальна записка, яка містить обґрунтування необхідності його прийняття, розгорнуту характеристику цілей і завдань запропонованого проєкту рішення, очікувані соціально-економічні та інші результати його реалізації (концепція проєкту рішення).

Якщо для виконання рішення необхідні фінансові витрати з місцевого бюджету, до проєкту додається його фінансово-економічне обґрунтування або про це зазначається у пояснювальній записці чи доданих до неї документах.

До матеріалів проєкту рішення ради, яким вносяться зміни до чинного рішення ради, в обов’язковому порядку додається копія рішення, до якого вносяться відповідні зміни.

До проєкту рішення, що вноситься постійною комісією ради, в обов’язковому порядку додаються висновки і рекомендації, прийняті на засіданні комісії про внесеннявідповідного питання до порядку денного сесії.

Проєкти рішення з питань, які підлягають громадським слуханням, подаються разом з матеріалами таких громадських слухань.

При необхідності до проєкту рішення додається також експертний висновок фахівців відповідного профілю. В якості експерта при проведенні експертизи проєкту не може залучатися особа, яка ініціювала розгляд проєкту або брала участь в його підготовці. При наявності альтернативних проєктів рішень експертиза по кожному з них повинна проводитися одними і тими ж експертами. Експертні висновки фахівців щодо проєкту рішення носять рекомендаційний характер та враховуються радою та її органами під час обговорення, прийняття та подальшої роботи над проєктом.

7. Проєкти рішень подаються суб’єктами їх внесення до апарату ради в друкованому вигляді на бланку і в електронному вигляді на електронному носії. Відповідальність за відповідність інформації на друкованому та електронному носіях несе виконавець.

8. Проєкти рішень, підготовлені розпорядниками публічної інформації, публікуються не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дня проведення пленарного засідання сесії ради.

9. Проєкти рішень підлягають обов’язковому візуванню.

На зворотному боці бланка проєкт рішення візується в наступній послідовності:

– заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);

– головою профільної постійної комісії ради;

– начальником (головним спеціалістом) юридичного відділу апарату ради;

– керівником відділу (сектору, управління, комунальної установи чи підприємства) ради відповідного напрямку;

– секретарем ради;

–  іншими особами за необхідності;

– виконавцем та автором проєкту рішення з обов’язковим зазначенням дати візування, номера телефону чи адреси електронної пошти.

 Якщо проєкт рішення ради передбачає фінансові витрати з бюджету громади, то такий проєкт рішення також повинен бути завізований начальником фінансового управління ради. 

10. Візування проєкту рішення ради є обов’язковим. Якщо у особи, яка візує проєкт рішення, є зауваження і пропозиції, вони викладаються письмово окремим документом, який є невід’ємним додатком до проєкту рішення, про що зазначається поруч з візою на проєкті рішення, або вносяться власноруч безпосередньо до проєкту рішення.

11. Забезпечення візування, узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення ради, редагування його остаточного варіанту покладається на його виконавця.

Процедуру візування проєктів рішень, внесених депутатами та постійними комісіями ради, організовує апарат ради.

12. Юридичний відділ апарату ради проводить правову експертизу поданих проєктів рішень протягом 3 днів з дня отримання проєкту рішення безпосередньо юридичним відділом.

За результатами проведеної експертизи юридичний відділ:

– візує проєкт рішення без зауважень і повертає його до апарату ради;

          – у разі невідповідності проєкту рішення вимогам чинного законодавства, даного регламенту, правилам юридичної техніки та виявлення юридичних помилок, візує проєкт із зауваженнями, які викладаються письмово окремим документом, або візує проєкт із внесенням безпосередньо до проєкту рішення виправлень допущених помилок та передає його до апарату ради;

– у разі виявлення окремих суперечностей проєкту рішення, проблемних і спірних питань, які пов’язані, зокрема із наявністю правових колізій, візує проєкт рішення із пропозиціями, які викладаються письмово окремим документом, та передає до апарату ради.

13. Про надходження проєктів рішень із зауваженнями та пропозиціями юридичного відділу, у тому числі внесеними безпосередньо до тексту проєкта рішення, або інших осіб, що обов’язково візують проект рішення, апарат ради повідомляє суб’єкта внесення питання.

14. У разі візування проєкту рішення особами, що обов’язково його візують, із зауваженнями та пропозиціями, у тому числі внесеними безпосередньо до тексту проєкта, суб’єкт внесення проєкту рішення не пізніше дати проведення останнього засідання профільної постійної комісії перед сесією може:

– погодитись із внесеними до тексту проєкту рішення зауваженнями (виправленнями) та пропозиціями (у такому разі проєкт рішення розглядається на сесії у редакції з урахуванням внесених до нього зауважень та пропозицій);

– надати до апарату ради доопрацьований (другий) варіант проєкту рішення;

– не врахувати зауваження чи пропозиції (у такому разі проєкт рішення не змінюється);

– відізвати проєкт рішення (у такому разі проєкт рішення не включається до остаточного порядку денного сесії).

15. Зміни, доповнення, уточнення вносяться у вигляді поправок до проєкту рішення, які розсилаються апаратом ради депутатам.

16. Проєкти рішень, що надійшли до апарату ради для включення їх до порядку денного сесії, не пізніше наступного дня доводяться до відома депутатів і постійних комісій.

Проєкти рішень розсилаються депутатам в електронному вигляді. За бажанням депутатів проєкти рішень можуть надаватися апаратом ради на паперових носіях.

17. Апарат ради формує проєкт остаточного порядку денного сесії на підставі пропозицій (проєктів рішень). Проєкт остаточного порядку денного формується після закінчення строку внесення проєктів рішень та розсилається депутатам.

Проєкти рішень, які не оформлені з дотриманням вимог, встановлених цим регламентом, до проєкту остаточного порядку денного сесії не включаються. Контроль за належним оформленням проєктів рішень, що включаються до проєкту остаточного порядку денного сесії, здійснюють апарат ради та секретар ради.

Порядок денний сесії, сформований на підставі проєктів рішень, що були подані та оформлені відповідно до вимог даного регламенту, вноситься міським головою на затвердження радою на початку пленарного засідання.

18. Пропозиції щодо зміни і доповнення порядку денного сесії можуть вноситися суб’єктами, зазначеними в пункті 2 цієї статті, до затвердження порядку денного сесії депутатами на пленарному засіданні і приймаються більшістю депутатів від загального складу ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з обґрунтуванням необхідності відповідних змін порядку денного та повідомленням про виконання вимог цього регламенту щодо оформлення проєкту рішення, у разі внесення пропозиції доповнити порядок денний додатковим питанням.

19. Пропозиції про включення до порядку денного сесії додаткового питання вносяться з письмовим проєктом рішення, оформленим відповідно до вимог цього регламенту, пояснювальною запискою та іншими документами, які обґрунтовують необхідність прийняття відповідного рішення ради.

20. Порядок денний формується, виходячи з наступної його структури:

І. Проєкти рішень про діяльність ради та її органів.

ІІ. Проєкти рішень про бюджет та фінанси.

ІІІ. Проєкти рішень про цільові програми, концепції та містобудування.

IV. Проєкти рішень про об’єкти комунальної власності.

V. Проєкти рішень щодо податків та зборів.

VІ.  Проєкти рішень про земельні правовідносини.

VІІ. Проєкти рішень про створення, припинення, зміну найменування, затвердження статутів (положень) комунальних підприємств, установ, закладів та їх діяльність.

VІІІ. Депутатські запити.

21. Питання затвердженого порядку денного сесії можуть розглядатися за рішенням ради в будь-якій послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного.

22. Рішення ради про затвердження порядку денного сесії приймається більшістю голосів від загального складу ради.

23. Депутатські запити обов’язково включаються до порядку денного сесії. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні безпосередньо тим депутатом, який його вносить.

Стаття 25. Порядок проведення сесії

1. Перед початком пленарного засідання депутат особисто реєструється,  що підтверджує своїм підписом у відомості.

2. У залі пленарного засідання перед початком сесії шляхом підрахунку кількості присутніх в залі депутатів проводиться перевірка кількості присутніх депутатів.

3. У разі зменшення кількості присутніх на пленарному засіданні депутатів до кількості, яка позбавляє сесію повноважності, головуючим оголошується перерва. Якщо після перерви фактична чисельність депутатів на засіданні не досягне більше половини від загального складу депутатів ради, пленарне засідання закривається. В такому випадку головуючий переносить проведення пленарного засідання на інший час і дату.

4. Робочими органами сесії є лічильна комісія, редакційна комісія і секретаріат сесії (секретар сесії), які обираються з числа депутатів.

Лічильна комісія обирається в кількості 5 депутатів відкритим голосуванням для проведення у випадках, встановлених законом, таємного голосування і визначення його результатів. Лічильна комісія також за дорученням головуючого на пленарному засіданні сесії встановлює кількість присутніх на засіданні депутатів. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

Редакційна комісія створюється за необхідності в кількості 3 депутатів відкритим голосуванням для узагальнення зауважень і пропозицій, які підтримані сесією під час розгляду питання порядку денного, і вироблення остаточного варіанту проєкту рішення, а також для усунення технічних помилок, допущених в тексті прийнятого радою рішення, які не стосуються його суті.

Секретаріат сесії (секретар сесії) обирається в кількості 1-3 депутатів відкритим голосуванням для ведення запису бажаючих виступити, реєстрації депутатських запитів, повідомлень, заяв, пропозицій, що надійшли на адресу сесії, в тому числі від громадян.

 5. Пленарне засідання відкриває і веде міський голова, а у випадках, встановлених законом, – секретар ради.

Головуючий на засіданні:

– відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерву пленарного засідання;

– вносить на обговорення питання порядку денного, оголошуючи назву проєкту рішення та суб’єкта його внесення;

– організовує розгляд питань порядку денного, надає слово доповідачу (співдоповідачу), депутатам;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань порядку денного;

– після закінчення дебатів узагальнює і, при необхідності, коротко формулює пропозиції, що надійшли з обговорюваного питання, для їх голосування;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання всіма присутніми на засіданні вимог цього регламенту;

– вживає заходів щодо підтримання порядку в залі пленарного засідання;

– підписує рішення ради та протокол сесії;

– здійснює інші повноваження, визначені цим регламентом.

Слово по порядку ведення пленарного засідання, для відповідей на питання, пояснень надається головуючому поза чергою.

6. Головуючий не має права коментувати або переривати виступаючих, за винятком випадків, коли виступаючий перевищив встановлену цим регламентом тривалість виступу або порушує правила депутатської етики, чи відхилився від теми обговорюваного питання.

7. Тривалість роботи сесії визначається радою на поточному пленарному засіданні. Пленарне засідання ради, як правило, починається о 10.00, а закінчується після розгляду всіх питань порядку денного, з урахуванням перерви на 30 хвилин через кожні три години, якщо інше рішення не прийняте радою.

Пропозицію про перерву в роботі пленарного засідання сесії може бути внесено міським головою, секретарем ради, депутатом. Рішення про час відновлення роботи приймається одночасно з прийняттям рішення про перерву.

8. Після відкриття сесії на початку пленарного засідання затверджується порядок денний більшістю голосів від загального складу ради. Розгляд питань, які не включені до порядку денного, не допускається.

9. Розгляд питання порядку денного на пленарному засіданні ради передбачає:

– доповідь (співдоповідь);

– виступи депутатів з внесенням пропозицій (дебати);

– заключне слово доповідача (співдоповідача);

– оголошення головуючим про припинення обговорення;

– прийняття проекту рішення за основу;

– питання до доповідача (співдоповідача) і відповіді на них;

– голосування щодо внесених пропозицій;

– прийняття рішення в цілому.

10. Час, який надається для доповіді, співдоповіді та заключного слова, становить: не більше 15 хвилин для доповіді, 10 хвилин для співдоповіді і 5 хвилин для заключного слова. Для внесення питань надається до 3 хвилин. Виступаючим для внесення пропозицій надається до 5 хвилин. У виняткових випадках головуючий за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу (дебатів).

11. Питання до доповідача направляються через секретаріат в письмовому вигляді або задаються в усній формі і відповіді на них надаються в порядку надходження.

12. Заявки на надання слова в дебатах з питань, включених до порядку денного сесії, подаються в письмовому вигляді на ім’я головуючого через секретаріат і задовольняються в порядку черговості.

13. Депутати ради, інші особи, які беруть участь в роботі сесії, виступають на засіданні після надання їм слова головуючим.

14. Для виступу депутату може надаватися трибуна. Мікрофони в залі використовуються для виступів по порядку ведення, для запитань, пропозицій і зауважень.

15. Депутат ради може виступати один раз по кожному питанню.

16. У разі наявності конфлікту інтересів міський голова, секретар ради, депутат ради, публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом. Якщо неучасть даних осіб у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.

17. При необхідності, під час пленарного засідання головуючий організовує консультації або наради за участю представників постійних комісій, депутатських фракцій і депутатських груп ради з метою подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають в ході сесії.

18. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування кожну пропозицію з обговорюваного питання порядку денного, порядку ведення пленарного засідання сесії, процедурних питань, якщо на цьому наполягає депутат.

19. Якщо депутат не мав можливості виступити, то за його бажанням текст виступу передається до секретаріату сесії і включається до протоколу пленарного засідання.

  20. На офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет, за технічної можливості, забезпечується on-line трансляція пленарних засідань ради.

Стаття 26. Порядок проведення голосування

1. Для колегіального вирішення питань, прийняття рішень, формування персонального складу виборних органів і обрання, призначення, затвердження посадових осіб ради та її органів застосовується відкрите поіменне голосування, за винятком випадків, коли закон передбачає проведення таємного голосування.

2. Рішення ради приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Відкрите поіменне голосування дозволяє здійснювати фіксацію персональних результатів голосування кожного депутата.

Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті ради відповідно до вимог законодавства.

3. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію – «за», «проти», або «утримався». Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат, відсутній під час голосування, не має права подати свій голос пізніше.

4. У разі, якщо зареєстрований на пленарному засіданні депутат покидає засідання, він не має права брати участь в голосуванні, передавати свій голос.

5. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом опитування кожного депутата окремо, за списком депутатів, що зареєструвалися.

6. Відкрите голосування з процедурного питання може бути проведено без підрахунку голосів “проти” і “утримався”, за явною більшістю від присутніх депутатів, якщо від депутатів не надійшло заперечень.

Рішення по порядку розгляду питань та з інших процедурних питань приймаються більшістю голосів від кількості присутніх депутатів.

7. Результати відкритого поіменного голосування оголошуються секретарем сесії відразу після голосування, із зазначенням загальної кількості депутатів, присутніх в залі, числа депутатів, які взяли участь у голосуванні, числа депутатів, які подали свій голос за прийняття рішення, проти прийняття рішення і тих, хто утримався.

8. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями.

Для проведення таємного голосування бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою в кількості фактично присутніх та зареєстрованих депутатів на пленарному засіданні. Бюлетені для таємного голосування повинні містити всю необхідну для таємного голосування інформацію, бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром і змістом.

Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються на відповідному пленарному засіданні сесії за пропозицією лічильної комісії згідно з цим регламентом.

9. Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються депутатам лічильною комісією під розпис в спеціальній відомості, яка додається до протоколу засідання, відповідно до списку депутатів.

Бюлетені перед голосуванням підписуються головою і секретарем лічильної комісії.

10. Заповнення бюлетенів проводиться депутатами чорнильною або кульковою ручкою в кабіні для таємного голосування. Скриньки для голосування, опечатані та скріплені підписами всіх членів лічильної комісії, повинні перебувати в полі зору лічильної комісії, інших депутатів і бути встановлені таким чином, щоб прохід до них здійснювався через кабіни для голосування.

11. Недійсними є бюлетені невстановленої форми, бюлетені, заповнені не чорнильною або кульковою ручкою, бюлетені, з яких неможливо визначити волевиявлення депутата, що голосував.

Якщо бюлетенів в скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано за реєстром отримання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними і проводиться повторне голосування.

12. У разі, якщо кандидатура члена лічильної комісії є кандидатурою що обирається, він виключається зі складу лічильної комісії шляхом заміни на іншого депутата.

13. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування, рада за пропозицією лічильної комісії приймає процедурне рішення про проведення повторного голосування.

14. За результатами таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Відмова члена комісії від підписання даного протоколу не тягне правових наслідків для дійсності протоколу. Рішення вважається прийнятим з моменту оголошення головою лічильної комісії на пленарному засіданні результатів голосування, встановлених протоколом.

Стаття 27. Особливості підготовки і проведення першої сесії ради новообраного скликання

1. Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

2. На першому пленарному засіданні новообраної міської ради депутати, які зареєстровані такими територіальною виборчою комісією, приносять присягу такого змісту:

«Я, волею Ананьївської міської територіальної громади обраний(на) депутатом Ананьївської міської ради, присягаю додержуватися Конституції та законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси Ананьївської міської територіальної громади та її членів, діяти лише в інтересах територіальної громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях, сприяти всебічному розвитку територіальної громади, підтверджувати його авторитет в Україні і світі».

Присягу проголошує найстарший за віком депутат, після чого депутати скріплюють текст присяги своїми підписами.

Депутати, яких територіальна виборча комісія реєструє після проведення першої сесії новообраної ради, складають присягу шляхом скріплення її тексту своїм підписом після проведення сесії за їх участю.

3. На першому пленарному засіданні ради новообраного скликання новообраному міському голові вручаються офіційні символи Ананьївського міського голови.

4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях першої сесії новообраний голова.

РОЗДІЛ VI

 АКТИ РАДИ

Стаття 28. Опублікування актів ради

1. Рада в межах своїх повноважень приймає акти у формі рішень. Рішення приймаються на пленарному засіданні ради більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.

2. З урахуванням результатів обговорення проекту рішення рада може:

– прийняти або не прийняти рішення;

– повернути його на доопрацювання.

3. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття радою, якщо в рішенні не встановлено іншого строку введення його в дію.

4. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо в рішенні не встановлено пізніший строк введення його в дію.

5. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цим регламентом.

6. Рішення ради в п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою своїм розпорядженням і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

7. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання на території громади.

8. Викладені в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих в межах громади підприємств, установ та організацій усіх форм власності підлягають обов’язковому розгляду їх керівниками, а результати такого розгляду повинні бути подані міській раді в зазначений в рішенні строк.

9. Рішення ради оформляються виконавцем в друкованому вигляді на бланку міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту їх прийняття і підлягає обов’язковому візуванню. На зворотному боці бланка рішення візується у наступній послідовності:

– заступником міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);

– головою профільної постійної комісії ради;

– начальником (головним спеціалістом) юридичного відділу апарату ради;

– керівником відділу (сектору, управління, комунальної установи чи підприємства) ради відповідного напрямку;

 – секретарем ради;

– іншими особами за необхідності;

– виконавцем та автором проєкту рішення з обов’язковим зазначенням дати візування, номера телефону чи адреси електронної пошти.

Рішення підписуються міським головою, а додатки до рішень – секретарем ради.

Установчі документи та титульні листи до них, які є додатками до рішень ради та підлягають державній реєстрації, підписуються секретарем ради і завіряються гербовою печаткою ради.

Відповідальність за своєчасним та належним оформленням прийнятого радою рішення несе виконавець відповідного проєкту рішення. Контроль за своєчасним та належним оформленням рішення ради здійснює секретар ради.

10. Рішення ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття із зазначенням дати опублікування документа і дати оновлення інформації.

З цією метою рішення направляються апаратом ради в друкованому та електронному вигляді до сектору інформаційної політики апарату ради, який не пізніше п’ятого робочого дня з дати прийняття такого рішення забезпечує їх розміщення на офіційному веб-сайті ради.

Контроль за своєчасністю оприлюднення прийнятих радою рішень забезпечує секретар ради.

11. У випадках, прямо передбачених законом або безпосередньо рішенням ради, відповідне рішення також підлягає опублікуванню в друкованому засобі масової інформації. Офіційне оприлюднення акта у друкованому засобі масової інформації забезпечує сектор інформаційної політики апарату ради

12. Не пізніше десяти календарних днів, а в разі терміновості вирішення питання – невідкладно після підписання міським головою, копії рішення ради направляються апаратом ради постійним і контрольним комісіям ради, виконавчим органам ради, підприємствам, організаціям, установам, посадовим особам, яких стосуються відповідні рішення.

Стаття 29. Контроль за виконанням рішень ради

1. Організація виконання рішень ради забезпечується органами та посадовими особами, зазначеними в цих рішеннях.

2. Контроль за виконанням рішень здійснюють міський голова, секретар ради і постійні комісії ради.

3. Особи, відповідальні за виконання рішення ради, інформують особу чи постійну комісію, яка здійснює контроль за виконанням такого рішення, про хід виконання рішень у встановлені терміни:

– рішень щодо бюджету та фінансів – щоквартально не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом;

– рішень щодо цільових програм, концепцій та містобудівної документації – щоквартально не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом;

– рішень щодо об’єктів комунальної власності – щокварталу не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом;

– рішень у сфері земельних правовідносин – щоквартально не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом;

– рішень щодо створення, ліквідації, зміни найменування, реорганізації, затвердження статутів комунальних підприємств, установ, організацій – протягом місяця після прийняття відповідного рішення;

– інших рішень – за необхідністю, але не рідше ніж раз на півріччя.

4. Після виконання рішення виконавець надсилає доповідну записку з проханням зняти рішення з контролю на ім’я секретаря ради і на адресу постійної комісії ради, на яку відповідним рішенням покладалося здійснення контролю за його виконанням.

Якщо рішення виконувалося кількома виконавцями, то зазначений на зворотному боці оригіналу рішення виконавець узагальнює інформацію і надає спільну для всіх виконавців доповідну записку про виконання рішення ради.

До доповідної записки додаються копії матеріалів, що підтверджують виконання рішення.

5. Зняття з контролю рішень ради або окремих їх частин як виконаних здійснюється на пленарних засіданнях ради шляхом прийняття відповідного рішення.

6. У разі, якщо контроль за виконанням рішення ради покладено на кілька суб’єктів, зняття з контролю здійснюється за погодженням всіх осіб, на яких покладено контроль за його виконанням.

7. Рішення щодо цільових програм знімаються з контролю після заслуховування на сесії підсумкового звіту про результати їх виконання, представленого виконавцем або профільним виконавчим органом ради.

8. Підсумковий звіт про результати виконання програми повинен включати дані про стан виконання визначених у програмі завдань і заходів, роботу учасників програми в рамках досягнення поставлених завдань, про досягнуті показники, фактичні обсяги фінансування та витрат на реалізацію програми, а також узагальнений висновок про підсумкові результати і загальну оцінку ефективності виконання програми.

9. У разі невиконання всіх заходів, передбачених програмою, або порушення термінів такого виконання виконавець або профільний виконавчий орган ради готує доповідну записку із зазначенням причин порушення термінів такого виконання, терміну, на який необхідно продовжити виконання програми, і докладає її до проекту рішення ради про продовження терміну виконання програми та внесення змін до програми.

10.Рішення ради про зняття з контролю раніше прийнятого рішення ради або окремої його частини як виконаного приймається у загальному порядку.

Стаття 30. Дія рішення ради в часі та його обов’язковість

1. Дія рішення ради починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності.

2. Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття радою, якщо іншого строку введення в дію не встановлено законом або безпосередньо у рішенні ради.

3. Рішення ради, прийняті в межах наданих повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.                     

РОЗДІЛ VII

 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Стаття 31. Зміст документального забезпечення діяльності ради.

1. На пленарних засіданнях ради працівниками апарату ради ведеться протокол, в якому відображаються хід проведення засідання ради, виступи депутатів та інших осіб, які беруть участь у засіданні, депутатські запити, що надійшли, прийняті радою рішення, у тому числі за запитами депутатів, результати голосування.

2. До протоколу сесії додаються: рішення ради, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії пропозиції та зауваження депутатів, довідки та висновки фахівців, передані в письмовій формі до секретаріату або головуючому на засіданні, а також дані лічильної комісії про присутніх депутатів, результати голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, які брали участь у засіданні, відомості про видачу бюлетенів для таємного голосування. Після закінчення пленарного засідання оформлений протокол сесії підписує головуючий на пленарному засіданні.

3. Протоколи сесій зберігаються в апараті ради протягом всього строку повноважень ради відповідного скликання, а потім передаються до державного архіву для постійного зберігання.

4. Протоколи засідань постійних комісій ради веде секретар комісії або виконуючий його обов’язки, на якого покладено відповідальність за належне оформлення та збереження документації комісії.

5. Всі документи ради підлягають обов’язковій реєстрації в апараті ради.

Стаття 32. Порядок оформлення копій рішень ради

1. Копії рішень ради оформляються та видаються в установленому законом порядку апаратом ради.

2. Копії рішень ради засвідчуються печаткою, яка ставиться замість підпису міського голови.

Секретар Ананьївської міської ради                           Оксана ГЛУЩЕНКО