Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Ананьївська міська рада повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану населеного пункту (зонінгу, СЕО) с. Кохівка Ананьївської територіальної громади Подільського району Одеської області.

Із заявою можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Ананьївської міської громади (https://ananiv-mr.od.gov.ua/) у розділі «Публічна інформація» – «Сектор містобудування та архітектури».

Зауваження та пропозиції до заяви подавати протягом 15 діб з дня оприлюднення заяви на офіційному сайті до сектору містобудування і архітектури Ананьївської міської ради:66400, м. Ананьїв, Одеської області, вул. Незалежності, 51; електронна адреса – architekt_ananiev@ukr.net; телефон – 096-108-98-90.Контактна особа – Андрій Олександрович Гладкий, завідувач сектору містобудування та архітектури Ананьївської міської ради – головний архітектор Ананьївської міської ради

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану населеного пункту (зонінгу, СЕО)

с.Кохівка, Подільського району, Одеської області

1. Замовник

Ананьївська міська рада, сектор містобудування і архітектури Ананьївської міської ради:

поштова адреса– 66400, м.Ананьїв, Одеської області, вул.Незалежності, 51;

електронна адресаarchitekt_ananiev@ukr.net;

контактний телефон– 096-108-98-90.

2.  Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Генеральний план села Кохівки  – містобудівна документація, яка  обґрунтовує довгострокову стратегію планування,  забудови та іншого  використання території населеного пункту і визначає основні принципи і напрямки її планувальної організації та функціонального призначення, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та його традиційного характеру середовища.

Містобудівна документації розробляється на підставі рішення Ананьївської міської ради «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації: Генерального плану населеного пункту с. Кохівка Подільського району Одеської області» від 30 квітня 2021 року № 195-VIII.

При розробленні генерального плану с. Кохівка  використано матеріали:

– схеми землекористування території Кохівської сільської ради Ананьївського району;

– Схеми планування території Ананьївського району Одеської області, розробленої   ТОВ «Іллічівськпроект» у 2015 році;

– публічної кадастрової карти України.

У  проєкті генерального плану села розглядається територія в існуючих межах села, що становить 153,5639 га, з включенням в межі населеного пункту територій площею 0,8911 га ділянок житлової забудов та земель земельного користування, які не були включені у межі населеного пункту в основному на його північній та західній околицях. Проєктна площа території села Кохівки складатиме 154,4550 га.  Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується, основні показники генерального плану населеного пункту розраховують на етап 15-20 років.

Проект розроблений у відповідності з Законами України: «Про основи містобудування» від16.11.1992780-XII; «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI;  «Про Генеральну схему планування території України» від07.02.20023059-III; ДСП 173-96 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.1.1-13-2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»; ДБН Б.1-1-22-2017 «Склад та зміст плану зонування території»; ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проєктом генерального плану не передбачається розміщення об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розділом «Пропозиції та обґрунтування щодо перспективного розвитку та використання території» пріоритетними напрямками розвитку території визначено розвиток сільського господарства, інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції та її переробки.

У цій галузях можлива реалізація проєктів, які в залежності від своїх характеристик, можуть підпадати під дію пункту 2  частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Генеральним планом передбачається проведення заходів із захисту від підтоплення, деякі з них можуть підпадати під дію пунктів 2 та 10 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Під дію пункту 11 частини третьої статті 3 вищевказаного Закону можуть попадати проєктні рішення генерального плану щодо поводження з твердими побутовими відходами.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого різною мірою та у різній формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті ймовірні ризики та наслідки реалізації документа державного планування, в т. ч. наслідки для таких компонентів довкілля:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– біологічне різноманіття;

– кліматичні фактори.

Під час здійснення СЕО будуть оцінюватись ймовірні наслідки при реалізації проєктних рішень на здоров’я населення.

Генеральним планом рекомендується здійснити ліквідацію заболочення із перетворенням цих територій у території інших зелених насаджень загального використання. Буде проведено оцінку обґрунтованості таких заходів та їх вплив на довкілля.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від реалізації проєктних рішень на території з природоохоронним статусом.

На території села Кохівка об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Населений пункт знаходиться в межах регіонального  природного екологічного коридору «Тилігульський».

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Враховуючи віддалене розташування с.Кохівка  від кордону та відсутність значних джерел впливу на довкілля (існуючих та проєктованих), транскордонні наслідки відсутні.

При реалізації проєктних рішень, передбачених генеральним планом, не прогнозується значного впливу на довкілля.

Генеральним планом передбачається ряд природоохоронних заходів для поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Основними екологічними проблемами є забруднення атмосферного повітря, забруднення водних об’єктів, збереження ґрунтів, біологічного та ландшафтного різноманіття.

При реалізації документу державного планування є ймовірність негативного впливу на стан атмосферного повітря (збільшення викидів забруднюючих речовин при розвитку дорожньої мережі, виробництва), водні об’єкти (розвиток сільського господарства, промисловості, рекреаційно-туристичної галузі), земельні ресурси (розвиток сільського господарства, поводження з відходами) – при підготовці звітупро стратегічну екологічну особлива увага буде приділена оцінці впливу на повітря, водні та земельні ресурси. Також будуть оцінені ризики для збереження та відтворення природних комплексів.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану доцільно розглянути такі альтернативи:

1. Оцінка ситуації у випадку незатвердження проєкту.

2.  Оцінка ситуації у випадку затвердження проєкту в цілому.

3. Оцінка ситуації у випадку затвердження проєкту з урахуванням змін, які будуть запропоновані за результатами проведення СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Перевірка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» генерального плану населеного пункту на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, наукові дослідження, дані моніторингу стану довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

5

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Ананьївської міської ради громадськість має право надати зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації – «Генерального плану населеного пункту (зонінгу, СЕО) с. Кохівка, Подільського району, Одеської області».

Зауваження та пропозиції подаються до сектору містобудування і архітектури Ананьївської міської ради:

поштова адреса – 66400, м. Ананьїв, Одеської області, вул. Незалежності, 51;

електронна адреса – architekt_ananiev@ukr.net;

контактний телефон – 096-108-98-90;

контактна особа – Андрій Олександрович Гладкий, завідувач сектору містобудування і архітектури Ананьївської міської ради – головний архітектор Ананьївської міської ради.